Logo Czekoladowa Angelika

Regulamin sklepu

§1
Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – Fundacja Czekoladowa Angelika z siedzibą w Debrznie, z adresem przy ul.Traugutta 18, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000908920, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk, posiadająca numer NIP: 843-162-44-65, REGON: 389322802, e-mail: sklep@czekoladowa-angelika.pl
 1. Cena – wyrażona w polskich złotych cena brutto (uwzględniająca podatek VAT) za Zamówienie Produktu, 
 2. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Administratora,
 3. Konto – indywidualny profil Użytkownika, posiadający unikalny login oraz hasło, umożliwiający jego identyfikację i logowanie, co umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności,
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Polityka Prywatności – odnosząca się do Sklepu polityka prywatności, dostępna pod adresem: czekoladowa-angelika.pl
 3. Produkty – produkty dostępne w Sklepie do dokonania Zamówienia przez Użytkownika, których sprzedaż oferuje Administrator,
 1. Regulamin – niniejszy dokument,  
 1. Rzekomy Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług, które to Usługi bezpośrednio związane są z jej działalnością gospodarczą, ale z treści stosunku wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.czekoladowa-angelika.pl, umożliwiający dokonywanie Zamówień,
 1. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Administratorem, na zasadach określonych w Regulaminie,
 2. Urządzenie Końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do sieci (min. komputer, smartfon, tablet itp.),
 1. Usługi – usługi dostępne w Sklepie, opisane w Regulaminie, w tym w szczególności obejmujące takie funkcjonalności jak: utworzenie i utrzymanie Konta, dokonywanie Zamówień, przeglądanie historii dokonanych Zamówień, przeglądanie i zmiana danych, Formularz kontaktowy,
 1. Użytkownik – podmiot, który korzysta ze Sklepu,
 2. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający Konto,
 3. Zamówienia – oświadczenie woli Użytkownika o zawarciu z Administratorem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu na zakup Produktu za wskazaną Cenę.

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej lub informatycznej.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady świadczenia Usług przez Administratora drogą elektroniczną.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.
 3. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego Urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Korzystanie ze Sklepu i Usług jest dobrowolne.
 5. Korzystać z Usług może osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona.
 6. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych. W celu zabezpieczenia Sklepu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury witryny – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stu-procentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z witryny.
 7.  

§3
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Jeżeli Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i korzysta z Usług, zawierana jest Umowa.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w prawie wspólnotowym, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać tych norm. Użytkownicy zobowiązują się także przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.
 4. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze Sklepu oraz Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.
 5. W szczególności zabronione jest:
  a. korzystanie ze Sklepu przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, Urządzenia końcowe lub dane,
  b. wprowadzanie do Sklepu ww. złośliwego kodu lub narażenie Sklepu na działanie ww. złośliwego kodu,
  c. kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Sklepu wykraczające poza zwykłe korzystanie ze Sklepu i jego Usług,
  d. podejmowanie działań naruszających prywatność Użytkowników,
  e. podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych Użytkowników,
  f. umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w godność osób trzecich, Administratora, Sklepu oraz innych Użytkowników,
  g. pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości Sklepu lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Administratora lub innych Użytkowników.

6. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Sklepu danych składających się na, bądź będących elementem Sklepu nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako zawartość pochodząca od Administratora.
7. Uprawnionym do informacji zastrzeżonych oraz wszystkich chronionych prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronionych elementów Sklepu, w tym interfejsu, elementów graficznych, nazwy, zamieszczonych oznaczeń logo, zdjęć itd. (dalej jako „Znaki”) jest Administrator lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.
8. Administrator uprawniony jest do dokonywania zmian funkcjonalności Sklepu, w celu poprawy jego jakości oraz jego urozmaicenia.

§4
Formularz kontaktowy

 1. Formularz kontaktowy zawarty w Sklepie pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora.
 2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.
 3. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczone czasowo.
 4. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.
 5. W celu skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego Użytkownik jest zobowiązany do:
  a. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
  b. wprowadzenia swojego nazwy, adresu e-mail oraz wpisania treści wiadomości,
  c. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną oraz zgody na przesyłanie odpowiedzi na Urządzenia Końcowe,
  d. złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności,
  e. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

  

§5
Konto w Sklepie

 1. W Sklepie Użytkownik może korzystać z Konta.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest do:
  a. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności,
  b. wprowadzenia imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do kontaktu, a także podania hasła do tworzonego Konta,
  c. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
  d. wyrażenia ewentualnych zgód marketingowych (na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przy wykorzystaniu Urządzeń Końcowych),
  e. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”.
 1. Logowanie do Konta i korzystanie z niego jest nieodpłatne.
 2. W momencie pierwszego logowania do Konta zawierana jest Umowa na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik nie może samodzielnie usunąć Konta. W tym celu musi skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub na dane podane w § 1 Regulaminu. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie Umowy.
 4. Użytkownik ma wgląd w swoje dane oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji w przypadku ich zmiany.
 5. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim.
 6. Usługi udostępnione za pomocą Konta obejmują:
  a. dostęp do danych osobowych i możliwość ich zmiany,
  b. dostęp do historii Zamówień,
  c. możliwość zmiany hasła do Konta.

§6
Składanie Zamówień w ramach Sklepu

 1. Produkty oferowane w Sklepie są legalnie wprowadzone na rynek polski i są wolne od wad fizycznych.
 2. Zmówienia Produktów dostępnych w Sklepie mogą być dokonywane za pośrednictwem Sklepu, a także telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila. Dane do dokonywania zamówień poza Sklepem podane są 507143442
 3. Dokonywanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu może odbywać się za pośrednictwem Konta lub bez zakładania i logowania do Konta.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik musi:
  a. dokonać wyboru Produktu, który chce zakupić,
  b. wybrać ilość Produktów i dodać do koszyka zakupów poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  c. w przypadku kontynuowania składania Zamówień Użytkownik winien wybrać opcję „Kontynuuj zakupy”,
  d. po zapoznaniu się z wybranymi Produktami w „koszyku”, Użytkownik winien wybrać opcję „Przejdź do płatności”,
  e. w przypadku posiadania Konta Użytkownik może zalogować się do niego i złożyć Zamówienie za jego pomocą,
  f. w przypadku nie posiadania Konta Użytkownik może albo założyć Konto, albo złożyć Zamówienie jako gość, podając niezbędne dane,
  g. wybrać sposób płatności i dostawy,
  h. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności,
  i. potwierdzić złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny za zamówione Produkty. Przewiduje się następujące możliwości dokonywania zapłaty:
  a. zwykłym przelewem bankowym na numer rachunku bankowego podany po złożeniu Zamówienia,
  b. przy odbiorze zamówionych Produktów (za pobraniem),
  c. za pośrednictwem przelewu internetowego poprzez system płatności online PAYBYLINK.

6. Dokonywanie przelewu Ceny może być związane z naliczeniem dodatkowych opłat przez bank lub instytucję bankową, za pośrednictwem, której przelew jest realizowany. W takim wypadku naliczenie opłat następuje zgodnie ze stawką ustaloną przez operatora sieci dostarczającego tę usługę.
7. Po złożeniu Zamówienia Administrator przesyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia.
8. W chwili skompletowania i przygotowania do wysyłki wszystkich Produktów z Zamówienia, Administrator wystawia Użytkownikowi fakturę VAT lub paragon.
9. Produkty dostarczane są za pośrednictwem kuriera.
10. Za wysyłkę Produktów może być pobierana dodatkowa opłata. Informacja o kosztach dostawy pojawia się w karcie Produktu, a także po dodaniu Produktu do koszyka, a przed złożeniem Zamówienia.
11. Wszystkie przesyłki zawierające Zamówienie pakowane są tak, by Produkty wytrzymały warunki transportu. Pomimo powyższego Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości otrzymanej przesyłki w obecności kuriera/dostawcy. W przypadku, gdy przesyłka będzie otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, Użytkownik zobowiązany jest spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk posiada przy sobie kurier) i nie odbierać przesyłki. O powyższym Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora.

§7
Odstąpienie od Zamówienia

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który korzysta z Usług, a także Rzekomy Konsument mają prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Rzekomym Konsumentem w odniesieniu do Umowy, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy, jeśli przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, a także w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.
 4. Koszty zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Użytkownik.

 

§8
Reklamacje Produktów

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie należy składać pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres
 2. Traugutta 18 77-310 Debrzno lub sklep@czekoladowa-angelika.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a. wskazanie reklamowanego Produktu,
  b. numer Zamówienia,
  c. opis przyczyny złożenia reklamacji, tj. rodzaj i data wystąpienia wady,
  d. żądanie naprawy lub wymiany Produktu na nowy,
  e. dane kontaktowe składającego reklamację Produktu,

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§9
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) Użytkowników, korzystających z Usług jest Administrator.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkowników jest wyłącznie możliwość świadczenia na ich rzecz Usług, realizacja Umowy i Zamówienia, odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników lub reklamacje, a także cele marketingowe.
 3. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, opisuje Polityka Prywatności.

 

§10
Reklamacje Usług

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

Reklamacja może być złożona do Administratora pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres: ul. Traugutta 18 77-310 Debrzno lub sklep@czekoladowa-angelika.pl , o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

 1. Reklamacja powinna zawierać:
  a. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Użytkownika albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika (jeśli nie jest on Konsumentem),
  b. określenie przedmiotu reklamacji oraz ewentualnie reklamowanego okresu;
  c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
  d. z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich uiszczenia;
  e. numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia ewentualnego odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności;
  f. podpis Użytkownika albo jego reprezentanta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Użytkownika, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.
 1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (g) uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

 

§11
Ograniczenie odpowiedzialności wobec Użytkowników innych niż Konsumenci

 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, Administrator w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Sklepu lub Usług, nawet jeśli Administrator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając ze Sklepu lub Usług, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 3. Wszelka zawartość jest pobierana ze Sklepu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, systemu lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania ze Sklepu lub Usług. Bez ograniczania powyższego, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania ze Sklepu przez Użytkowników.

 

§12
Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami raz Rzekomymi Konsumentami.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem Umowy lub umowy sprzedaży;
  b. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
  c. Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§13
Postanowienia końcowe

 1. Do odstąpienia od Umowy odpowiednie zastosowanie znajduje § 7 Umowy.
 2. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem, a także wiadomościach przesyłanych za pomocą Sklepu.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 4. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polski.
 5. Regulamin dostępny jest w Sklepie nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.