Logo Czekoladowa Angelika

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem ul. Traugutta 18, 77-310 Debrzno email sklep@czekoladowa-angelika.pl
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Sklepu informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), zwane dalej „Danymi”.
 3. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Sklep lub w związku z jego funkcjonowaniem.
 4. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z Usług.
 5. Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony praw, dóbr lub innych praw.

§ 2
DANE

 1. Administratorem Danych Użytkowników jest Administrator.
 2. W sprawach dotyczących ochrony prywatności i Danych Użytkownik może kontaktować się z Berendt Izabela pod adresem: ul.Traugutta 18 77-310 Debrzno
 3. Podanie Danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do wykonania Usługi.
 4. Dane zbierane są na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług oraz realizacji Zamówień na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem,
  2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w uzasadnionym interesie Administratora, tj. celu odpowiadania przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr oraz reklamacje, a także w celach statystycznych oraz wykonywania marketingu bezpośredniego.
 5. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich Danych, w tym żądania kopii Danych,
  2. sprostowania nieprawidłowych Danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych,
  3. usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
 1. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 3. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
  1. osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której Dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą.
 1. przenoszenia Danych, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, obsługi klientów oraz przechowywania danych.
 2. Dane będą przechowywane przez czas:
  1. dane związane ze złożonym Zamówieniem – 2 lata od czasu złożenia zamówienia
  2. dane związane z prowadzeniem Konta – do czasu usunięcia Konta,
  3. dane związane z korzystaniem z Formularzy kontaktowych – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. dane zbierane w celach statystycznych – do czasu posiadania Konta lub przez okres 1 roku od chwili uzyskania danych (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później).
  5. dane zbierane w celach marketingu bezpośredniego – przez okres 5 lat od usunięcia Konta lub w przypadku braku Konta – podania danych

chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa.
 2. Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich.
 4. Użytkownicy w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

§ 3
LOGI

 1. Administrator może przechowywać informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników w warstwie serwerowej.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania, mahjong ways
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. informacje (dalej jako „Informacje-logi”) nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Sklep.
 4. Informacje-logi są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Informacje-logi mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, jednakże zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.
 5. Zebrane Informacje-logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem.
 6. Informacje-logi nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem oraz siecią.

§ 4
PLIKI COOKIES

 1. Administrator niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika, podczas korzystania ze Sklepu.
 2. Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych, funkcjonalnych (by strony były szybsze i wygodniejsze), zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści i statystycznych – co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz jego dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.
 3. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz przez firmy badawcze.
 4. Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego Urządzeniu Końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora.

  Sklep   korzysta z następujących plików cookies:

Plik cookie
Termin wygaśnięcia
Opis
Dostęp podmiotów trzecich
consent
2 lata
lang
Sesja
Zapamiętuje kod ISO języka, w którym jest wyświetlana zawartość witryny. Jest absolutnie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania witryny.
WordPress test cookies
Sesja
Pliki służące weryfikacji czy Użytkownik akceptuje pliki cookies.
Cookie notice accepted
12 miesięcy
Używany do zapamiętania preferencji plików cookies
_gid
24 godziny
Używany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.
Google LLC
_ga
2 lata
Używany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.
Google LLC

6. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń Końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Sklepu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Sklepu; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Usługi bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń.

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Sklepu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury Sklepu – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub ze Sklepu przy wykorzystaniu sieci.
 2. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym Danych przesyłanych do lub ze Sklepu, w tym w ramach korzystania z Usług.
 3. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady poufności i przetwarzanie Danych, obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu.
 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa.